ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот

байгуулалтын газрын товч танилцуулга

ГХГЗЗГ-ыг Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд  Засгийн газрын тохируулагч агентлагын статустайгаар УИХ-ын 2002 оны 58,  Монгол улсын  ЗГ-ын 2002 оны 162 дугаар тогтоолоор  хуучнаар ҮХХЭУБГ,  Газрын хэрэг эрхлэх газар, Улсын геодези зураг зүйн газрыг нийлүүлэн байгуулсан юм.

Газрын тухай хуульд тус агентлаг нь  аймаг, нийслэл, дүүрэгт Газрын алба, сумд газрын даамалтай байхаар  заасан юм. Үүний дагуу 2003 оны 01 дүгээр сард аймаг, нийслэлийн  Засаг даргын саналыг  үндэслэн аймаг, нийслэлийн газрын албадын даргыг томилан ажилд нь оруулсан бөгөөд  тус аймгийн Газрын албаны даргыг ГХГЗЗГ-ын даргын  тушаалаар аймагт Газрын албаны даргаар Долмаа овогтой Дэчинг томилон нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр  байгуулагдан ГХГЗЗГ-ын харъяа аймагт Газрын алба, сумдад газрын даамал гэсэн орон тоотойгоор 2004 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

2009 оны 01 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн  хуучнаар аймгийн Газрын алба,  Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба гэсэн 2 байгууллагыг нэгтгэх тухай  Засгийн Газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн 169 дүгээр тогтоолоор “Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар” нэртэйгээр шинээр  зохион байгуулагдаж Газрын даргаар Содов овогтой Ганболд томилогдон ажиллаж байсан. 

Манай байгууллага нь Газрын тухай, Барилгын тухай багц хуулиудын хэрэгжилтийг  орон нутагт зохион байгуулах, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг хөнгөн шуурхай нээлттэй, чирэгдэлгүй хуулийн хүрээнд ажиллахад байгууллагын үйл ажиллагааг чиглүүлж,  Монгол улсын Засгийн газар болон аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, аймгийн тухайн оны нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх  үндсэн чиглэл, ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээ, Газрын даргын хэтийн болон  тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэх, мөн аймгийн ГЗБЕТ, тухайн оны ГЗБТ боловсруулах, ГНС-ын тайлан гаргах, газрын кадастрын зураг бий болгох ,газар ашиглалт, эзэмшилт, өмчлөлтийн талаар гарч байгаа аливаа зөрчил дутагдлыг арилгах, газрын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, иргэдэд үйлчлэх, геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, хийж байгаа геодези, зураг зүйн ажилд хяналт тавих, шинээр баригдах, засварлагдах барилга байгууламжуудын техникийн нөхцлийг бүрдүүлэх, хяналт тавих зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажиллаж  байна.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР