Сумын бэлчээрийн газрыг экологийн чадавхиар ангилан зураглах сургалт

2017-07-05

Газар зохион байгуулалт, геодези зурагзүйн газар Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ‘’Ногоон-Алт төслийн санхүүжилтээр Сумын бэлчээрийн газрыг экологийн чадавхиар ангилан зураглах (Хиймэл дагуулын мэдээнд суурилан)’’ сургалтанд  2017 оны 6 сарын 8-17-ны өдрүүдэд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургуулийн ‘’Бэлчээр төлөвлөлтийн лаборатори’’-д зохион байгуулж  сургалтанд оролцсон. Нийт 21 аймгийн мэргэжилтэн  хөдөө аж ахуйн сургуулийн 2 оюутан хамрагдсан.  Завхан аймаг нь байгалийн бүс бүслүүрийн 5 ангилалд багтдаг. Үүнд

  1. Ойт хээр
  2. Хуурай хээр
  3. Цөлжүү хээр
  4. Цөлөрхөг хээр
  5. Өндөр уулын бүс

Аймгийн хэмжээнд Бэлчээрийн газрыг экологийн чадавхиар ангилах зураглалыг бүрэн хийж дууссан. Монгол орны бэлчээр төлөвл байдал нь  25-н хэв шинжид ангиллагддагаас завхан аймаг нь 16 бэлчээрийн газрын хөрсний хэв шинжид ангиллагдаж байна. 

 Мөн 2016-2017 оны өвлийн (цастай үеийн) Ландсат 8 хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан өвөлжөөний байршлыг шинэчлэн

тодотгосон. Сумын  бэлчээрийн газрын экологийн чадавхиар ангилан зураглаж байгаа байдал.

Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР