“ГАЗРЫН ДААМЛУУДЫН СУРГАЛТ-2019” ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2019-12-17

2019 оны 12 дугаар сарын 13, 14-ний өдрүүдэд сумдын газрын даамлуудыг чадавхжуулах сургалтыг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар, “Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтийг хангах нь” төсөлтэй хамтран зохион байгууллаа. Уг сургалт нь доорх сэдвүүдээр мэдээлэл өглөө. Үүнд:

  1. ГЗБГЗЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн М.Хүрэлбаатар: Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөлтөд анхаарах зарим асуудал
  2.  ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэг: Бэлчээрийн мониторингийн ажил гүйцэтгэхэд анхаарах зарим асуудал
  3. ENSURE төслийн зохицуулагч Л.Болор-Эрдэнэ: “Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтийг хангах нь” төслийн таницлуулга
  4. ГХБХБГ-ын хэлстийн дарга Ж.Будсүрэн: Газар ашиглалтын өөрчлөлтийг Collect Earth програмаар хянах
  5. ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн Д.Жавзандулам: Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний мэдээллийн сангийн программ хангамж
  6. ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн Б.Гантулга: Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны сүлжээ байгуулах
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР